Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Ovim Uslovima korišćenja i politikom privatnosti se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem portala SBU – Poslovi

 • Portal za zapošljavanje mladih SBU – Poslovi nalazi se na internet adresi www.sbu-poslovi.rs i predstavlja uslugu Centra za zapošljavanje i edukaciju mladih SBU (u daljem tekstu SBU – Poslovi)
 • Portal SBU – Poslovi je namenjen Internet oglašavanju potrebe za zapošljavanjem (od strane poslodavaca) i konkurisanju na poslove (od strane kandidata).
 • Korisnicima usluga smatraju posetioci i registrovani korisnici.
 • Posetioci su sva lica koja preko interneta pristupe Portalu, u smislu ovih Uslova korišćenja, bez registracije ili prijave na portal.
 • Posetioci mogu da se upoznaju sa celokupnim sadržajem dostupnim na Portalu, bez plaćanja bilo kakve naknade.
 • Registrovani korisnici (poslodavaci) su pravna lica koja se registruju na Portal, pod uslovima iz ovih Uslova korišćenja.
 • Registrovani korisnici (poslodavci) mogu postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj na portalu.
 • Poslodavci pristupom, registracijom i korišćenjem portala, pristaju na Uslove korišćenja i pravila privatnosti i na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa portalom kao pružaocem usluge.
 • Poslovanje portala regulisano je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o oglašavanju, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.
 • Portal SBU – Poslovi nije zamena za posredovanje u zapošljavanju ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima, niti portal SBU – Poslovi pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge osim opisane usluge.
 • Portal SBU – Poslovi ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici i ne garantuje za tačnost informacija koje su objavljene na portalu (odgovornost za sadržaj imaju lica koja su sadržaj postavila na portal).
 • Portal SBU – Poslovi ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj sa portala, bez obaveze prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.
 • Portal SBU – Poslovi ima pravo da uradi lektorisanje, gramatičke i pravopisne korekcije (koje ne utiču na sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na portal), sve radi održanja kvaliteta usluge
 • Registrovani korisnik (poslodavac) sam bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje portala putem pristupnih podataka.
 • Registrovani korisnik (poslodavac) treba da obavesti portal SBU – Poslovi ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.
 • Portal SBU – Poslovi omogućava korisnicima oglašavanje pod uslovima i na način propisanim Zakonom o oglašavanju. Korisnik koji se oglašava putem portala SBU – Poslovi nije dužan da dostavi deklaraciju o oglašavanju, u skladu sa članom 45. zakona o oglašavanju, član 19, ali je dužan da se identifikuje kako bi mogao da koristi uslugu oglašavanja.
 • Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Portal, portal SBU – Poslovi ne moderira, ne modifikuje niti na bilo koji način suštinski utiče na navedeni sadržaj i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na portalu mogu da proisteknu.
 • Registrovani korisnik (poslodavac) može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio.
 • Postavljanjem sadržaja na Portal, registrovani korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svim posetiocima Portala, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.
 • Registrovani korisnik (poslodavac) snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavio i putem portala učinio javno dostupnim.
 • Registrovani korisnik (poslodavac) ima pravo da zahteva uklanjanje profila sa Portala podnošenjem pisanog zahteva na email adresu kontakt@sbu-poslovi.rs.
 • Registrovani korisnik (poslodavac) se obaveštava da mu Portal može periodično slati obaveštenja na temu raznih novina, akcija i dr. Korisnik ima mogućnost odjave od prijema ovakvih obaveštenja.
 • Portal SBU – Poslovi ima autorsko pravo i pravo intelektualne svojine na portalu, kao i na svim pojedinim elementima (tekstovi, vizuelni elementi, podaci, baze podataka i dr).
 • Neovlašćeno korišćenje portala u celini ili bilo kojeg dela portala, bez prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Portala kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Portala i podložno je pokretanju zakonskog postupka.
 • Portal SBU – Poslovi zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbija, a naročito Zakon o oglašavanju.
 • Registracija na Portal SBU – Poslovi za pravna lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.
 • Prilikom registracije je potrebno da pravno lice popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Portala i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja.
 • Registracijom na Portalu pravna lica dobijaju mogućnosti postavljanja oglasa, pretraživanja oglasa i pregledanja oglasa.
 • Registrovani korisnik (poslodavac) se obavezuje da će informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih je došao putem Portala koristiti isključivo u za to namenjenu svrhu i da ih u druge svrhe neće koristiti. Svako korišćenje informacija suprotno ovim Uslovima korišćenja za sobom povlači odgovornost u skladu sa Zakonom.
 • Portal SBU – Poslovi pruža podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja, nadležnom organu, zatim na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije.
 • Korisnici Portal koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Registrovani korisnik prihvata da Portal ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.
 • Portal SBU – Poslovi nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost portala, niti je odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja obrade elektronskih podataka. Za navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.
 • Portal SBU – Poslovi ne garantuje za ponašanje svojih korisnika niti za ponašanje trećih lica.
 • Portal SBU – Poslovi ne garantuje da će Registrovani korisnik koji se oglasio biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane posetilaca (trećih lica).
 • Portal SBU – Poslovi ima pravo da izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune objaviti na Portalu i poslati ih mejlom svim registrovanim korisnicima.
 • Ukoliko već registrovani korisnik (poslodavac) u navedenom roku ne odgovori (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja i politike privatnosti), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.

Beograd, jun 2021.