Flat Preloader Icon

Republički zavod za statistiku

Pregled:

  • Objavljeno radnih mesta 0
  • Pregledano 378

Opis preduzeća:

Републички завод за статистику је посебна организација образована у складу са чланом 26. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15).

Републички завод за статистику, у том смислу, обавља стручне послове који се односе на доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије, прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података; припрему и доношење јединствених статистичких стандарда; развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара; формирање и одржавање система националних рачуна; сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања; сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података; обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу, као и друге послове одређене законом.

Поред тога, Законом о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09) детаљније су дефинисане надлежности, обавезе и овлашћења Завода.